Dobrá smlouva je levnější
než drahý spor

AK JUDr. Iva Kremplová

Advokátní kancelář, která vzešla z dlouholetých zkušeností JUDr. Ivy Kremplové, působí na trhu v oblasti právních služeb již od roku 1994. Díky více než 20leté praxi a zkušenému týmu odborníků zaměřujících se na specifické oblasti právního řádu poskytuje komplexní služby v různých oblastech práva.

Kdo jsme?

S čím Vám můžeme pomoci?

Možná Vás zajímá:

 • Smlouvy
 • Dědické řízení
 • spory o platnost právních jednání
 • Věcná práva
 • Náhrada škody
 • Reklamace
 • Spotřebitelé
 • Právo duševního vlastnictví

Naše kancelář se v rámci soukromého práva věnuje nejen oblasti smluv, ale také právu duševního vlastnictví, dědického řízení, ochrany vlastnických práv, náhrady škody a podobně. Se soukromým právem se potkáváme dnes a denně, ať už jako podnikatelé nebo nepodnikatelé. Soukromé právo je také jedním z nejsložitějších právních odvětví, o kterém v laické veřejnosti koluje stále bohužel ještě mnoho mýtů a polopravd. Soukromé právo je také džungle, v které je někdy velice obtížné se vyznat a najít tu správnou cestu. Z tohoto důvodu jsme tu pro Vás my a pomůžeme Vám vždy najít to nejlepší řešení pro Vás, Vaši rodinu nebo Vaše podnikání.

Možná Vás zajímá:

 • Zakládání společností
 • Přeměny obchodních společností
 • Spory mezi společníky
 • Změny základního kapitálu
 • Převody podílů
 • Squeeze-out

Poskytujeme právní služby v plném rozsahu také v oblasti práva obchodního. Vzhledem k výborné orientaci v právu obchodních korporacích jsme schopni plně vyhovět požadavkům klienta, a to ať jsou již jakékoliv. Samozřejmostí je potřebná erudice v souvisejících předpisech, naše služby v oblasti obchodního práva jsou tak celistvým servisem, nikoliv pouhou realizací vzájemně izolovaných kroků. Mezi námi poskytované služby patří nejen “základní” úkony, jakými jsou např. zakládání společností a vyřizování korporátní agendy, ale rovněž služby vysoce specializované, kterými jsou např. společnické žaloby, přeměny společností či tzv. squeeze-outy.

Možná Vás zajímá:

 • Zastupování a Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených
 • Náhrada škody
 • Trestní odpovědnost právnických osob

Stejně jako u práva soukromého se i s trestním právem setkáváme velmi často a našim klientům poskytujeme profesionální pomoc při jejich obhajobě nebo při uplatnění jejich práv v situaci, kdy jsou sami poškozenými. Bez ohledu na okolnosti jsme jim vždy náležitou oporou. Nikdy se nestavíme do role soudců. Naší prací není klienty soudit, ale naopak při nich vždy stát v celém průběhu trestního řízení a poskytnout jim plnohodnotnou obhajobu nebo zastoupení při uplatnění jejich práv.

Možná Vás zajímá:

 • Rozvody
 • Výkon rodičovské odpovědnosti
 • Vymáhání výživného
 • Určení a popření otcovství
 • Společné jmění manželů
 • Osvojení

Rodinné právo je odvětvím, s kterým se potkáváme úplně všichni bez ohledu na rasu, náboženství nebo politické smýšlení. Rodinné právo je také odvětvím, kde emoce a vazby mezi členy rodiny často hrají takovou roli, že i zákon je na tyto vztahy krátký. Z tohoto důvodu je velice důležité, aby právník vnímal tuto odlišnost od jiných právních odvětví a svým klientům radil tak, aby zachoval co nejlepší rodinné vazby a nezničil již mnohdy křehké vztahy. Naše kancelář poskytuje svým klientům veškerý servis spojený s touto oblastí práva, a to především s ohledem na jejich nejlepší zájmy, ať už při tzv. smluveném, nebo sporném rozvodu. Dále také pomoc při určování výše a vymáhání výživného, určení rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo při určování a popírání otcovství. Rodinné vazby našich klientů a jejich zájmy jsou pro nás prioritou. Z tohoto důvodu při ochraně práv klienta volíme vždy takové prostředky, které co nejméně naruší jeho rodinné vztahy.

Možná Vás zajímá:

 • Přestupková řízení
 • Správní delikty
 • Vyvlastnění
 • Žaloby proti rozhodnutí správního orgánu
 • Zastupovaní před orgány státní správy

Správní právo je oblastí, s kterou pravidelně přichází do styku každý člověk. Naše advokátní kancelář je v otázkách správní agendy připravena pomoci každému klientovi bez ohledu na složitost daného případu. Ať již se jedná o styk s orgány státní správy, přestupková řízení, či řízení ve správním soudnictví, jsme schopni vytvořit vždy optimální řešení.

Možná Vás zajímá:

 • Kupní smlouvy k nemovitostem
 • Katastr nemovitostí
 • Stavební řízení (včetně EIA, IPPC)
 • Územní plánování
 • Správa nemovitostí

Transakce s nemovitostmi přináší specifická rizika a problémy. Našim klientům poskytujeme veškerý právní servis související s nákupem, prodejem nebo správou nemovitostí, a to od přípravy kupních smluv a realizace projektů, včetně zpracování související smluvní dokumentace upravující podmínky obchodních transakcí s nemovitostmi. Součástí našich služeb je také poskytování úschov pro naše klienty a jejich partnery, stejně jako jejich zastupování před katastrálním úřadem, stavebními úřady a jinými orgány veřejné správy. Naše kancelář spolupracuje se znalci z mnoha různých oblastí.

Možná Vás zajímá:

 • Pracovní smlouvy
 • Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru
 • BOZP

Stejně jako právo občanské a rodinné je i pracovní právo odvětví, s kterým se každý z nás v běžném životě potýká, ať již jsme v pozici zaměstnavatele nebo zaměstnance. Nejběžnějším případem je situace, kdy uzavíráme či rozvazujeme pracovní poměr. Věděli jste například, že 65 - 70 % žalob na neplatnost skončení pracovního poměru končí úspěchem zaměstnance? Naše advokátní kancelář je schopna dovést k perfekci jakoukoliv složku pracovní smlouvy či pracovněprávního vztahu, a předejít tak značným časovým a finančním nákladům.

Informační technologie zasahují do všech oblastí lidského života. Je to jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí práva. Implementace softwarových řešení má často zásadní právní konsekvence. V těchto a jiných otázkách poskytujeme našich klientům komplexní právní poradenství. E-commerce, outsourcing IT služeb, kybernetická bezpečnost. S těmito a dalšími problémy můžeme pomoci i Vám.

Ve všech právních odvětvích naše klienty zastupujeme v soudních řízeních. Bez ohledu na to, zda se jedná o řízení civilní, trestní či správní, jsme vždy schopni najít cestu k aktivnímu prosazení klientových zájmů. Jestli se jedná o řízení o drobných nárocích před okresním soudem nebo o rozsáhlé trestním řízení před soudem Nejvyšším, pro nás nehraje roli, ke všem případům přistupujeme vždy s maximální pečlivostí.

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům poradenství taktéž v oblasti insolvenčního práva. Pro naše klienty zpracováváme nejen insolvenční návrhy, ale taktéž je zastupujeme v rámci jednotlivých řízení před insolvenčními soudy. Současně naším klientům taktéž poskytujeme službu dohledu, kdy například dohlížíme, zdali nebyl na některého z dlužníků či zákazníků podán insolvenční návrh apod. V rámci insolvencí taktéž poskytujeme poradenskou činnost a zastoupení dlužníků.

Jak již bylo uvedeno, tak se dále taktéž zaměřujeme na poradenství dlužníkům, přičemž našim klientů, kteří mají zájem o oddlužení, poskytujeme v této oblasti poradenství, přičemž pro naše klienty návrhy na oddlužení taktéž sepisujeme a následně podáváme.

V rámci naší praxe se taktéž zabýváme poradenstvím v oblasti ochrany osobních údajů, přičemž našim klientů poskytujeme v této oblasti široké spektrum služeb. Dne 25. května 2018 vejde v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tj. GDPR. Toto nařízení představuje v oblasti ochrany osobních údajů zásadní změnu a pro nakládání s osobními údaji zavádí zcela nová pravidla. Cílem tohoto nařízení je především ochrana občanů EU před neoprávněným zacházením s jejich osobními údaji. Je přitom lhostejné, zda se jedná o osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů nebo jiných osob. S ohledem na tuto skutečnost je povinností všech společností a institucí se nové regulaci přizpůsobit. Následky nedodržení povinností stanovených v nařízení nejsou jen astronomické pokuty (např. 4 % z obratu, nebo 20.000.000 eur), ale taktéž další sankce. Mezi zmíněné povinnosti patří například implementace záměrné a nezbytné ochrany dat nebo vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, tzv. DPIA (Data Protection Impact Assessment) apod. Jak již bylo výše nastíněno, je povinností nás všech se na platnost tohoto obecného nařízení řádně připravit. Z tohoto důvodu poskytujeme nově i v této oblasti poradenství. Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům jednak vypracování podrobné analýzy postupů s doporučeními pro jejich nastavení, jednak zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů a dále rovněž organizaci interního školení k této tématice či jakékoliv doplňující poradenství v souvisejících oblastech.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář JUDr. Iva Kremplová
Botanická 9, Brno PSČ 602 00

info@ak-kremplova.cz
+420 549 213 630

NAPIŠTE NÁM